Micariff
strona 19
 
а потомство от этого же папаши, с гетерозиготным перламутром ,на кобровую самку получилось таким
 
a potomstro od tego ojca, z heterozygotycznym perlamutem, na snakeskinowe samiczki pokazało takich:
       
--------------
а теперь возвратимся к этому сообщению-посмотрим на второе поколение,сравним с выше изложенным и сделаем выводы.
 
a teraz rozpatrzmy z powrotem ten post - popatrzmy nan drugie pokolenie, porownać z okreśelniem wyżej i wyciągniemy wnioski.
               
dla przypomnienia rodzice:
   
--------------
подросло первое поколение от самца с зебринусом на самку без кобровых признаков-расщепление пополам-какие будут мысли по потомству
 
podrosło pierwsze pokolenie od samca z zebrinusem na samice bez snakeskina - podzielone na pół - jakie będą myśli o potomstwie?  
       
dla przypomnienia ojciec:
   
 
"Do what thy manhood bids thee do from none but self expect applause" - Sir Richard Francis Burton
Reply
------------
а что бы лучше думалось-это потомство от второго самца,то что без зебринуса.
потихоньку вырисовывается откуда берутся кобры с зебринусом,без него и смешанные.
 
a to by lepiej myśleć - to potomstwo od drugiego samca, tego bez zebrinusa.
Cicho kreślę skąd bierze kobry z zebrinusem, bez niego i hybrydy
         
dla przypomnienia ojciec:
   
---------------
а что бы ещё лучше думалось-на фото кобровые самки-с зебринусом,без него(рисунок в виде сетки) и с отсуствием признаков кобрового окраса на предхвостьи.
даже очень слабая гормональная обработка,не влияющая на воспроизводство,показывает наличие или отсуствие этих признаков у самок
 
A to by jeszcze dumaju-na foto snakeskinowe samice-z zebrinusem, bez niego (rysunek wyglądu siatki) i z brakiem cechy snakeskinowej na przedogoniu.
Nawet bardzo słabe traktowanie hormonalne, nie wpływające na reprodukcje, pokazuje dostępność lub brak tych cech u samic.
           
----------------
теперь попробуем разобрать результаты двух кобровых самцов( с зебринусом и в виде сетки) на одинаковых самок не несущих признаков кобрового окраса.
-вариант 1-самец с зебринусом.
-в потомстве самцы расщепились пополам(как у самок мы пока не знаем)
-признак сыновьям мог передаться только от папаши.
-но передался только половине потомства,что исключает Усцепленность признака(все мальчики должны быть с таковым).
также исключается и Хсцепленность-в этом случаи ни одного мальчика не получилось бы с зебринусом.
-при таком расскладе потомства так же не может быть ни одной самки в потомстве с зебринусом при ХУсцеплении(проверится гормонально).
-остается только вариант аутосомной сцепленности признака,при чем папаша гетерозиготен по этому признаку-отсуда и потомство имеет расщепление пополам
 
teraz popróbujem rozpoznać rezultaty dwóch snakeskinowych samców (z zebrinusem i w siatkę) na jednakowe samice nie mających snakeskina.
-wariant 1-samiec z zebrinusem
-w potomstwie samce podzielone po połowie (jak u samic nie wiem jeszcze)
-cecha mogła być przekazana tylko od ojca
-no został przekazany tylko polowie potomstwa, to wyłącza y-sprzężenie cechy (wszyscy chłopcy by go mieli)
Także brak x- sprzężenia - w tym przypadki ni jednego samczyka nie okazało by z zebrinusem.
-przy takim rozkładzie potomstwa także nie może byc ni jednej samicy w potomstwie z zebrinusem przy XYsprzężeniu(sprawdzone hormonem)
-ostatecznie tylko wariant autosomalnego sprzężenia cechy, przy czym ojciec był heterozygotą na tą cechę-potomstwo ma rozszczepienie po połowie
-------------------------
теперь вариант креста с использованием кобрового самца без зебринуса-рисунок на предхвостьи в виде сетки.
-все самцы в потомстве без рисунка на предхвостьи(самки неизвестны).
-по потомству Усцепление исключается.
-возможное Хсцепление проверится гормонально по самкам в потомстве(все самки будут с признаком в случаи его доминантности)
-в случаи рецесивности признака все самки будут без признака как и самцы.
-по полученому результату будем рассматривать,если это будет необходимо,возможную принадлежность к ХУ и аутосомному сцеплению
 
teraz wariant krzyżówki z użyciem snakeskinowego samca bez zebrinusa - rysunek na przedogoniu w postaci siatki
-wszystkie samce w potomstwie bez cechy na przedogoniu (samice nieznane)
-po potomstwie y-sprzężenie wyłączone
-możliwe X-sprzężenie sprawdzone hormonalnie po samicach w potomstwie (wszystkie samice będą z cechą w przypadku jego dominacji)
-w przypadki recesywności cechy wszystkie samice będą bez cechy jak i samce
-po nabyciu rezultatów będziem rozpatrywać, jest to będzie potrzebne, potencjał należące w xy i autosomalne sprzężenie
---------------------------
отправил девочек в гормональную обработку.
от креста где самец с зебринусом самки получились двух типов по окрасу,как и самцы.
от креста где самец без зебринуса и рисунок в виде сетки,все девочки однотипны.
через 10 дней увидим результат,как проявятся признаки на самках
 
poddałem samiczki hormonalnej obróbce.
od krzyżówki gdzie samiec z zebrinusem samice pokazały dwóch typów po kolorze, jak i samce
Od krzyżówki gdzie samiec bez zabrinusa i cecha w postaci siatki, wszystkie samiczki tego samego typu.
zobaczymy wyniki w 10 dni jak pokażą się wzory na samicach
       
"Do what thy manhood bids thee do from none but self expect applause" - Sir Richard Francis Burton
Reply
------------------------------
вот и окрасились девочки от самца с зебринусом и от самца с сеткой в предхвостьи
 
tutaj i kolory samiczek od samca z zebrinusem i od samca z siatką na przedogoniu
       
-------------------------------
от самца с сеткой-все самки- имеют прокрасс по всему телу,у самцов прокрас на пердней части части корпуса-это означает,что признак сетки на предхвостьи сцеплен с Х хромосомой и передался от папаши дочкам,естественно сыновьям при такой сцепленности он попасть не мог.
 
od samca z siatką-wszystkie samice-mają wzór po całym ciele, u samców wzór na przedniej części korpusu-to oznacza, że cecha siatki na przedogoniu sprzężona z x chromosomem i przeszła od ojca na córki, naturalnie synowie przy takim sprzężeniu dostać nie mogli.
-------------------------------
от самца с зебринусом ,в потомсте половина самцов имеет зебринус(ранее уже показывалось) половина с отсуствием корового признака на прехвостьи.
по самкам такой же рассклад.
все варианты сцепленности с половыми хромосомами не проходят-остается только доминантная аутосомная сцепленноть признака зебринус
 
Od samca z zebrinusem, w potomstwie połowa samców miała zebrinus (wcześniej już pokazywałem) połowa z brakiem snakeskina na przedogoniu.
Samiczki podobnie wyrównane.
Wszystkie warianty sprzężenia z chromosomami płciowymi nie przetestowane-istnieje tylko cecha autosomalna dominująca zebrinus
----------------------------
это ранее показанные мальчики результата креста ковровых самок(линия яп. синих) на кобровых самцов со светлой фоновой-один с зебринусом,другой с сеткой.
в одном случаи расщепление по зебринусу-в другом отсуствие сетки у всех самцов на предхвостьи.
 
To wcześniej pokazywałem samce rezultatu krzyżówki snakeskinowych samic(linia japan. blue) na snakeskinowe samce z jasną podstawową-jeden z zebrinusem, drugi z siatką
           
------------------------------
strona 21:
интересный результат не по теме-к важности фонового окраса относится.
самцы применялись с абсолютно одинаковой фоновой-самки от яп. синих(если не сильно приглядываться все серые по европейской системе)-расщепления в линии на светлых не происходит во многих поколениях.
в одном кресте потомство светлее,в другом темнее,а вина этому,что порода самок имеет вариации серых и серебрянных фоновых(про что в европейской системе вообще не учитывается,а результаты говорят сами за себя).
на фото мамаши и их сыновья от одинаковых самцов по фоновому окрасу
 
interesujący rezultat nie w temacie-dla ważności koloru barwy podstawowej.
Samce zastosowane z dokładnie jednakowym tłem-samice od japan blue (jeśli nie silnie zbadać wszystkie szare w europejskim systemie )-podział w linii na jasnych nie nastąpić po mnogich pokoleniach.
W jednej krzyżówce potomstwo jasne, w drugim ciemne, a wina temu, co samica rasy mieć wariant szarego i jasnego podstawowych (o wszystkich, co nie jest uwzględnione w systemie europejskim, a wyniki mówią same za siebie).
Na foto mamy i ich synowie od jednakowych samców po barwie podstawowej.
       
"Do what thy manhood bids thee do from none but self expect applause" - Sir Richard Francis Burton
Reply
Strona 21
strona 21
на фото все самки гормонально обработаны-расположены с родными братьями.
крест самца с гетерозиготным перламутром(внешне похожим на проявление гена змеиной кожи) на самку не несущую признака змеиной кожи,перламутра, и сточбах-в потомстве показывает отсуствие всех этих признаков.
крест такой же самки,но на самца действительно с геном змеиной кожи-в потомстве показывает наличие части кобрового ген комплекса у обоих полов.
все эти кресты есть в теме и эти рыбины из этой темы.
 
Na foto wszystkie samice hormonalnie obrobione - umieszczone z rodzeństwem.
Krzyżówka samca z heterozygotycznym perlamutem ( wygląda jak gen snakeskina) na samice nie posiadające cechy snakeskina, perlamuta, storzbacha - w potomstwie pokazuje się brak wszystkich tych cech.
Krzyżówka takiej samej samiczki, na samca z prawdziwym snakeskinem - w potomstwie pokazuje sie dostępność częsci kompleksu snakeskinowego u obu płci.
         
-----------------------------------------------
подводя резюме -из чего же состоит перламутр(микарифф) можно сказать следующее-правы все.
он может состоять из кобрового гена и перламутра гомозиготного-последний его скроет.
-из сторчбах гомозиготного и перламутра гомозиготного.
-из всех трех вариантов.
-из сторчбах и кобрового гена.
но все эти сочетания будут несколько отличаться,а принимают их за один признак.
короче перламутр,кобровый ген комплекс,сточбах-это отдельные признаки имеющие свою генетику и проявление в отдельных тонкостях-могут наследоваться не зависимо.
основная ошибка состояла в следующем,что гетерозиготный перламутр несколько напоминает кобровый окрас,а если к нему ещё и добавляется аутосомный доминантный ген зебринуса,то других мыслей просто не возникает.
признак действительно сложный и не зная много другого не разобраться.
 
podsumowanie - z czego ze jest perlamut (mikariff) mozna powiedzieć następująca - prawy wszystko
On może składaż się ze snakeskina i perłamuta homozygotycznego - ostatni jego kryje.
-storzbach homozygotyczny i perlamut homozygotyczny
-wszystkie trzy warianty
-storzbach i kobrowy gen
No wszystkie te kombinacje będą wielokrotnie różnić się, a uczestniczyc ich za jedna ceche.
Krótka perła, kompleks snakeskina, storzbach - to oddzielne cechy mające swoją genetykę i pokaz w odzielnych zawiłosciach - mogą być dziedziczone niezależnie.
podstawowy błąd skałdał się, że heterozygotyczny perlamut przypomina nieco snakeskina, a jesli  dla niego jeszcze i dodamy autosomalny dominujący gen zebrinusa, to dwóch prosto nie odróżnić.
Cecha naprawdę złożona i nie znaj mnogo drugiego nie zrozumieć
"Do what thy manhood bids thee do from none but self expect applause" - Sir Richard Francis Burton
Reply
Wróćmy do postu pokazującego w jaki sposób moskiewski supresuje snakeskina:
(samice z niebieskich moskiewskich, samce ze snakeskinem)
       
młode:
       

------------------------

Przyjrzyjmy się drugiemu pokoleniiu. Gdzie moskiewski tam snakeskin jest tłumiony - gdzie brak moskiewskiego tam snakeskin wyraźny.
       

-----------------------
A teraz rozpatrzmy gen perlamuta w analogicznej krzyżówce. W pierwszym pokoleniu samica moskiewska, samiec perlamut
           

----------------------
"Do what thy manhood bids thee do from none but self expect applause" - Sir Richard Francis Burton
Reply
No to teraz tak.
Jedna rzecz budzi  moje podejrzenia. Jeżeli heterozygotyczny permalut jest podobny do snakeskina. To dlaczego zanika totalnie po krzyżówce heterozygotycznej ryby na tą cechę z rybą bez tej cechy. Nie powinno być tak, że zmniejszy się o połowę liczba sztuk potomstwa z heterozygotyczną cechą ale jednak ona będzie?
"Do what thy manhood bids thee do from none but self expect applause" - Sir Richard Francis Burton
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)